Noisy kids playing electrical guitar and trumpet inside well insulated brick-built house

Efektívna ochrana pred hlukom

K príjemnému a spokojnému bývanie neodmysliteľne patrí kľudné prostredie bez zaťaženia hlukom. Preto je pri stavbe či rekonštrukcii domu vhodné zvážiť použitie materiálov poskytujúce zvukovú izoláciu.
Najlepším riešením pre priečky, steny a deliace steny sú v tomto ohľade brúsené akustické tehly Porotherm AKU, ktoré vďaka maximálnej akustickej izolácii zaručujú ideálne zvukovú pohodu vo vašom interiéri.

Steny s vynikajúcimi akustickými vlastnosťami

Hluk nás obklopuje takmer všade, prichádza z vonkajšieho prostredia, od susedov, rušivo na nás môžu pôsobiť dokonca aj aktivity jednotlivých členov domácnosti. Všetky tieto nežiadúce zvuky sú záťažou pre náš organizmus, prerušujú alebo znemožňujú naše sústredenie či oddych.

Ak plánujete výstavbu v blízkosti rušnej dopravnej komunikácie, alebo bojujete s hlukom vnútri domu, riešenie je jednoduché - zvuková izolácia stien. Pri stavbe či rekonštrukcii domu použite kvalitný stavebné materiály s vynikajúcimi akustickými vlastnosťami, ktoré vás ochránia pred nežiaducim hlukom. Stena s ideálnymi zvukovo-izolačnými vlastnosťami väčšinu dopadajúcej zvukovej energie odrazí späť do priestoru a zvyšok pohltí tak, že na druhej strane múru nie je počuť viac než ticho. Mieru hluku, ktorú je murivo schopné týmto spôsobom eliminovať, uvádza hodnota pre akustický útlm. Tehlové bloky Porotherm AKU spĺňajú požiadavku na vysoký akustický útlm.

Zvuková izolácia stien s tehlami Porotherm AKU

Nároky na ochranu proti hluku sa v priebehu času stále zvyšujú. Preto v roku 2015 uviedla firma Wienerberger na trh novinku - akustické tehly Porotherm AKU, určené na murovanie vnútorných nosných i nenosných stien.

Výborné akustické parametre tak dosahuje Porotherm AKU, vďaka špeciálnemu systému dierovania a ozubenia. Dôležitým ukazovateľom je v tomto smere tzv. Vážená vzduchová nepriezvučnosť, ktorej hodnota u tehál Porotherm AKU dokonca presahuje normy STN. Na účely navrhovania deliacich konštrukcií z hľadiska stavebnej akustiky stanovuje STN 73 0532 : 2013 požiadavky v podobe tzv. stavebného indexu vzduchovej nepriezvučnosti R´w (dB). Tieto tehly sú preto vhodné aj pre použitie v náročných podmienkach, kde je potrebná tá najlepšia ochrana proti hluku. Tehlový systém Porotherm AKU s jedinečnými akustickými vlastnosťami je určený pre murovanie stien s hrúbkou 200 a 250 milimetrov. Z tehlových blokov Porotherm AKU môžete vytvoriť jednovrstvové akustické deliace priečky, ale aj dvojité steny, ktoré zaručia dokonalú protihlukovú izoláciu.

Akustické steny s tehlami Porotherm AKU

Portfólio spoločnosti Wienerberger má riešenie pre akusticky deliace steny a priečky. Použitie tehál Porotherm AKU  poskytuje zvukový komfort obyvateľom bytov alebo domov,  v požadovaných laboratórnych skúškach na zvukovú izoláciu.

 • Akustická stena pre hotely, školy a nemocnice

Tehly Porotherm 17,5 AKU sú určené na zhotovenie akusticky deliacej steny medzi izbami v nemocniciach a hoteloch, resp. medzi učebňami a posluchárňami na školách. Táto tehla poskytuje index vzduchovej nepriezvučnosti Rw = 50 dB.

 • Nosné steny s ochranou voči vonkajšiemu hluku

Pre výstavbu nosných, akusticky deliacich stien sú určené tehly Porotherm 30 AKU s index nepriezvučnosti Rw = 57 dB.

 • Akustické deliace priečky a steny

Tehla Porotherm 11,5 AKU je určená na murovanie stien medzi izbami jedného bytu alebo rodinného domu. Jej hodnota laboratórneho indexu vzduchovej nepriezvučnosti Rw = 47 dB.

 • Medzibytové deliace steny v bytových domoch

Zdvojená stena z tehly Porotherm 25 AKU s dutinou hrúbky 50 mm, vyplnenou vhodnou minerálnou vlnou, poskytuje vzduchovú nepriezvučnosť hodnoty Rw = 66 dB, ktorá vyhovuje požiadavke na akusticky izolované medzibytové deliace steny v bytových domoch.

Porotherm AKU PROFI pre akusticky deliace steny

Ochrana pred hlukom a rýchlejšie murovanie

Okrem spomínaných akustických vlastností majú tehly Porotherm AKU ešte jednu veľkú výhody:

 • rýchlejšie murovanie až o 30%
 • tehly Porotherm AKU majú vysokú pevnosť
 • sú hygienicky a zdravotne nezávadné, 
 • sú vyrobené z prírodných materiálov - sú ekologické a recyklovateľné
 • vďaka technológii výroby majú výborné tepelno-akumulačné vlastnosti
 • majú nízky odpor proti difúzii vodných pár
 • protipožiarna ochrana muriva

Akustické tehly Porotherm AKU nie sú len kvalitným stavebným materiálom, ale tiež ideálnym prostriedkom na dosiahnutie nehlučného a príjemného prostredia vo vašej domácnosti.

Výroba tehál pre akustickú pohodu

Pálené tehly Porotherm AKU pre akustickú izoláciu môžeme charakterizovať ako výsledok kombinácie tradičných materiálov a modernej technológie. Ako je to s ich výrobou a vďaka čomu dosahujú svoje kvalitatívne parametre a dokážu poskytnúť zvukovú izoláciu stenám a priečkam?

Ekologický stavebný materiál

Tehla ako výrobok z prírodných surovín sa radí medzi produkty s veľmi priaznivou ekologickou bilanciou. Je to počas celého životného cyklu tehly, počnúc ťažbou tehliarskej hliny, cez výrobu, dlhodobé užívanie až po prípadnú demoláciu a následnú recykláciu.

Tehliarska hlina sa ťaží povrchovým spôsobom, zvyčajne v bezprostrednej blízkosti tehelní, čím je zaručené minimálne zaťaženie životného prostredia dopravou. Vyťažené hliniská sa dajú bez problémov rekultivovať.

Tehliarska výroba nie je náročná na vodu a nedochádza ani k produkcii odpadových vôd. Na ekologickú bilanciu tehlových stavieb pozitívne vplýva aj dlhá životnosť a minimálne nároky na údržby tehlových stavieb. Tehla je teda jednoznačne radená medzi ekologické materiály a nesie so sebou aj ďalšie požiadavky na trvalo udržateľné bývania z hľadiska komfortu pre tepelnoizolačné vlastnosti, trvanlivosť a akustickú pohodu.

Materiál a výroba tehál

Základným materiálom pre vznik tehál je tehliarska hlina. Zmes na výrobu tehly sa vo svojom výrobnom procese tvaruje, suší a vypaľuje pri vysokých teplotách. Technológia výroby vypaľovaním je zárukou stálosti tvarov a rozmerov, čím sa vylučuje možnosť vzniku trhlín v murive, v dôsledku objemových zmien materiálu.  Vzniká tak kvalitný stavebný materiál, ktorý v sebe v optimálnej kombinácii spája vlastnosti dôležité z hľadiska:

 • Požiarnej odolnosti - tehla je vďaka technológií výroby odolná proti ohňu
 • Pevnosti v tlaku - zachovanie požadovaných parametrov na pevnosť v tlaku
 • Tepelnej izolácie -  špeciálne dierovanie a pórovitosti črepu zaručujú tehlám vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti 
 • Akumulácie tepla - tehla odoláva náhlym teplotným výkyvom pri zmene vonkajšej teploty
 • Zvukovej izolácie - vďaka špeciálnemu systému dierovania, ozubenia a hmotnosti majú steny a priečky z tehál výborné zvukovo-izolačné vlastnosti. Vďaka ich hmotnosti, konštrukcii či štruktúre nie je za normálnych okolností potrebná žiadna dodatočná zvuková izolácia muriva
 • Vlhkosti -  vďaka nízkemu difúznemu odporu sa tehla veľmi rýchlo zbavuje vlhkosti. Vďaka technológii vypaľovania sa dostáva na stavbu s prakticky nulovou vlhkosťou
 • Tvarovej stálosti - všetky tvarové zmeny prebehnú pri výrobe tehly, konečný výrobok je tvarovo stály
 • Trvanlivosti - pálená tehla sa používa od nepamäti a svoju trvácnosť dokazuje vo veľkom množstve historických stavieb, ktoré slúžia dodnes
Zvukovo izolované priečky z pálených tehál

Stavba akustických deliacich priečok

Spoločnosť Wienerberger  ponúka konzultáciu a odborné poradenstvo s technickým poradcom pre výpočet spotreby materiálu, statický návrh stropu vrátane kladačského plánu a dopravu tehál priamo na stavbu. Stavba akusticky deliacich stien a stavieb nikdy nebola jednoduchšia.

Faktory ovplyvňujúce kvalitu akustických stien

Z hľadiska dosiahnutia čo najlepšej zvukovej izolácie steny deliacich stien sú okrem použitia vhodných materiálov dôležité aj ďalšie faktory, zásadne vplývajúce na hodnotu výslednej zvukovej nepriezvučnosti:

 1. kvalita zhotovenia samotnej deliacej steny –  spôsob murovania a omietanie,
 2. konštrukčné detaily – spôsob napojenia akustickej steny na priľahlé konštrukcie,
 3. oslabenie deliacej steny prestupmi a inštalačnými drážkami

Oslabenie zvukovo izolačných vlastností stien

Pre zachovanie hodnôt zvukovej nepriezvučnosti akusticky deliacich stien a priečok je potrebné sa v čo najväčšej možnej miere vyhnúť  zásahom do samotnej konštrukcie akusticky deliacej steny. Akékoľvek  oslabenie totiž môže viesť k zhoršeniu vzduchovej nepriezvučnosti a s ním zhoršeniu schopnosti izolovať hluk. Je potrebné mať na zreteli nasledujúce zásady a v čo najväčšej možnej miere ich dodržiavať:

 • rozvody a potrubia pre vedenie vody, plynu, kanalizácie, kúrenia a pod. je vhodné viesť mimo akusticky deliacich stien,
 • na vedenie inštalácií je vhodné použiť ľahkú sadrokartónovú predsadenú stenu,
 • všetky miesta styku inštalačných vedení s akustickou stenou treba upraviť vhodným izolačným materiálom;
 • drážky na elektro rozvody je potrebné viesť po čo najkratšej trase, s minimálnou hĺbkou drážky, ideálne ako pod omietkové rozvody,
 • elektrické zásuvky, prípadne vypínače na protiľahlých povrchoch steny by nemali byť umiestnené oproti sebe, ale posunuté minimálne 500 mm od seba. Počet zásuviek v akustických deliacich stenách treba obmedziť na minimum;

Zvuková izolácia domu

Dokonalú zvukovú izoláciu stavby nedosiahneme len použitím  vhodných stavebných materiálov na výstavbu obvodového muriva. Výsledná akustická pohoda je ovplyvnená aj tvarom izieb, stropu, použitých materiálov na stavbu podlahy a stropu, výstavba a materiál použitý na stavbu akustických priečok, schodiska či iných súčasti zaručujúcich zvukový komfort domácnosti.  Výsledný efekt teda ovplyvňuje mnoho faktorov, aj napriek tomu najväčšia váha stále spadá na materiály použité na výstavbu stien.  Veríme, že uvedené argumenty vás presvedčili nie len o jedinečnej schopnosti tehál poskytnúť tepelný komfort, ale aj o ich ďalšom benefite, ktorou je zvuková izolácia.

Viac článkov na tému výhody keramických materiálov

Zvuková izolácia stien a priečok s materiálmi Porotherm

Nákup pálených tehál pre akusticky deliace steny
Cenníky tehál Porotherm
Kontakty na obchodných reprezentantov Wienerberger

Kde kúpiť akustické tehly?

Kde nakúpiť tehly pre akusticky deliace steny a priečky a ďalšie materiály na stavbu domu? Pozrite sa na našu mapu partnerských miest, kde naše stavebné materiály nakúpite. Vyberte si najbližšie predajné miesto.

Cenníky tehál Porotherm

Rozmýšľate o použití pálených tehál Porotherm a ďalších našich materiálov a chcete vedieť cenu? Pozrite sa do našich cenníkov na ceny produktov Porotherm, Tondach a Terca.

Kontakty na obchodných reprezentantov

Hľadáte špičkových odborníkov na keramickú strešnú krytinu Tondach, pálené tehly a stropný systém Porotherm alebo lícové tehly a obkladové pásiky Terca? Nechajte si poradiť.

Kalkulácia materiálu

Nechajte si vypracovať profesionálny nápočet materiálu na vašu stavbu spolu s cenovou ponukou.

Produkty

Vyberte si zo širokého portfólia produktov Wienerberger.