Čo by ste mali vedieť

Semmelrock Senso Grande dlažba

Základné informácie k dlažbám, ich pokládke a následnej starostlivosti

Betón a prírodný kameň

Naše výrobky - dlažby, záhradné platne, plotové a murové systémy, obrubníky a schody Semmelrockl pozostávajú z veľkej časti z vysokohodnotných, farebných ušľachtilých drtí, prírodných kameňov a prírodných pieskov. Atraktívne varianty stvárňovania povrchov vyplývajú z mnohostranných metód opracovania, ako napr. brúsenie, pieskovanie a vymývanie. Týmto je daná vysoká pochôdzna bezpečnosť aj v mokrom stave.

Pokyny k pokládke

Po pokládke dlažby a jej vyškárovaní by sa mala plocha čím skôr očistiť vodou. Suché čistenie je zvyčajne nepostačujúce. Pokiaľ výplň škár zostane na spevnenej ploche dlhšiu dobu, výrazne sa zvyšuje riziko zmeny farby spôsobenej použitými škárovacími materiálmi. Takéto zafarbenie môže byť tak intenzívne, že ho neodstráni ani vysokotlakové čistenie. Zafarbeniu povrchu výrobku škárovacou hmotou je možné zabrániť alebo ho aspoň znížiť vhodným technologickým postupom pri aplikácii škárovacieho materiálu, výberom vhodných farieb produktu a škárovacích hmôt, ako aj vhodným záverečným vyčistením čo najskôr po inštalácii. Po dokončení musí byť plocha očistená vodou.

Odolnosť proti pošmyknutiu

Z hľadiska odolnosti proti šmyku/pošmyknutiu (v súlade s normou STN EN 1338 a STN EN 1339) a možného rizika pošmyknutia sa za mokrého stavu, je potrebné pri výbere dlažby dbať na jej odolnosť proti šmyku/pošmyknutiu, ktorá je ovplyvnená druhom povrchu, aplikovanou ochrannou vrstvou a čistením dlažby. Čím je povrch drsnejší, tým je väčšia odolnosť proti pošmyknutiu. Existujúca alebo dodatočne aplikovaná ochranná vrstva povrchu môže znížiť odolnosť proti pošmyknutiu. Čistiace prostriedky, ktoré vytvárajú povrchovú vrstvu, nesmú byť používané na čistenie povrchu. Naše výrobky majú postačujúcu odolnosť proti šmyku/pošmyknutiu za predpokladu že ich horný povrch nebol nijako dodatočne mechanicky modifikovaný a spevnená plocha správne vyspádovaná. Na špeciálne účely použitia, napr. na šikmé rampy, odporúčame použitie dlažieb so zvýšenou odolnosťou povrchu proti šmyku/pošmyknutiu. V prípade výskytu ľadu a snehu sa uistite o použití rozmrazovacích solí alebo protišmykových posypových materiálov (piesok/štrk), ktoré sú vhodné na dlažby a platne.

Betón a farba

Betón obsahuje spolu s prírodnými kamennými drvinami i cement, vodu a pri farebných výrobkoch i príslušné farebné pigmenty. Nakoľko pozostáva z prírodných materiálov, podlieha i jeho farba prirodzeným odchýlkam. Na druhej strane i pigmenty oxidu železa, ktoré používame, podliehajú jemným odchýlkam, pričom ich odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu je vynikajúca. Výrobou podmienené farebné odchýlky vyplývajú v podstatnej miere z rozdielnych technologických postupov pre rôzne výrobkové skupiny, ako aj z rozdielnych okamihov výroby a spracovania. Bežnými poveternostnými vplyvmi a užívaním vydláždených plôch sa časom dostaví zmena a zrovnomernenie vzhľadu povrchu dlažby. Prirodzená “patina”, ktorá sa dostaví, “zušľachťuje” výrobok.

Upozornenie: Pred samotnou pokládkou je potrebné skontrolovať celú dodávku materiálu. Na dosiahnutie atraktívnej hry farieb a rovnomerného povrchu je potrebné dbať pri pokládke na striedavé odoberanie výrobkov z viacerých paliet jednej dodávky súčasne. Z vyššie uvedených dôvodov nemožno technicky predísť výskytu farebných rozdielov, no kvalita výrobkov SEMMELROCK tým nebude ovplyvnená. Preto nebudú nami uznané ako reklamácia.

 

Vápenné výkvety

Betón je čistý prírodný produkt, ktorý sa skladá z piesku, kameniva, vody a cementu, pričom je jasné, že cement sa páli z vápenca bohatého na ílové a slieňové minerály. V póroch betónu prúdi voda z dažďa, pary alebo rosy a rozpúšťa čiastočne vápno z cementu. Rozpustené vápno difunduje na povrch, voda sa vyparuje a na povrchu zostáva ťažko rozpustný biely vápenný zákal (výkvet). Vďaka dažďu a iným poveternostným podmienkam, sa vápno pomaly odbúrava, prípadne odplavuje. Výkvety sú spravidla v priebehu 1 až 2 rokov zmyté dažďom. Najlepším receptom na elimináciu tvorby výkvetov je starostlivosť pri výrobe betónových výrobkov. Cez všetky výskumy je však nutné konštatovať, že doteraz neexistuje účinný a hospodárny postup, ktorým by sa celkom zabránilo tvorbe výkvetov. Kvalita výrobkov SEMMELROCK vznikom výkvetov nie je ovplyvnená, a preto nepredstavujú žiadny dôvod na reklamáciu.

Vápenné výkvety

Normy pre betónové výrobky

Pre betónové výrobky, ktoré sú určené na dláždenie a spevnenie pochôdznych a pojazdných plôch, plotov a okrasných múrikov sú v platnosti tieto normy: STN EN 1338 (betónové dlažobné tvarovky), STN EN 1339 (betónové dlaždice), STN EN 1340 (betónové obrubníky), STN EN 771-3 (betónové murovacie prvky), STN EN 15435 (debniace tvárnice) a STN EN 1344 (dlažbové tehly). Okrem technických požiadaviek, ktoré musí stavebný výrobok spĺňať, definujú uvedené technické normy i potrebné skúšobné postupy, tzv. počiatočné skúšky typu. Na základe výsledkov skúšobných postupov sa vystavuje Vyhlásenie o parametroch k jednotlivým druhom výrobkov.

Rozmery

Všetky rozmery výrobkov v tomto katalógu sú rastrové (dĺžka/ šírka/ hrúbka). Výnimku tvoria platne Pizza, Picola, Corona Brillant, La Linia, Pastella a Carat, pri ktorých sú udávané výrobné rozmery. K týmto rozmerom je treba prirátať šírku škáry. Tieto rozmery sú pre architektov, projektantov a pokladačov dôležité informácie, aby bolo možné s výrobkami plánovať, pretože sa jedná o rozmery k pokládke materiálu. Údaje v jednotlivých položkách o spotrebe dlažby v “ks/m2“ obsahujú i potrebné škáry (3 – 5 mm podľa predpisov pri suchom spôsobe kladenia dlažby a platní. Rastrové rozmery pri platniach s nepravidelnými hranami (výrobky rady Bradstone) obsahujú doporučenú šírku škáry od 6 do 15 mm v závislosti od typu platní. Celkový raster pokládky je potrebné zistiť vopred, rozložením dlažbových radov. Rastrové rozmery sa môžu zmeniť v prípade, že sa niekoľko formátov použije pre rôzne vzory.

Farebne melírované plochy

Farebné a špeciálne farebne tieňované (melírované) betónové výrobky je nutné pred pokládkou vyberať z rôznych paliet a v každej palete z inej vrstvy, aby bol dosiahnutý harmonický obraz. Podľa výrobnej šarže a dodaného množstva môže dôjsť z dôvodu náhodných koncentrácií farieb k rozdielnym odtieňom. Z tohto dôvodu považujeme výrobky na výstavnej ploche a vo vzorkových stojanoch len ako informatívne. Minimálne farebné odchýlky od vystavených vzoriek a dodatočne dokúpených materiálov rovnakého druhu, tvaru a farby nie sú dôvodom pre oprávnenú reklamáciu.

Striedavé odoberanie výrobkov z paliet

Údržba a čistenie dláždených plôch

Pri zhutnení dlažobných prvkov (najmenej dvakrát) musia byť použité iba zariadenia, ktorých pracovné plochy sú opatrené ochrannou vrstvou z PVC, tvrdej gumy, dreva a podobne. Používajú sa ručné alebo strojové vibračné zariadenia. Ďalej dlažobné prvky nesmú byť vystavené nárazom tvrdých predmetov (napr. kovových). Dláždená plocha musí byť predovšetkým dobre odvodnená, aby sa na ploche nehromadila znečistená voda. Odvodniť je treba aj lôžko a spodnú stavbu, pretože trvale mokré lôžko vedie k tvorbe vápenných výkvetov a k vyplavovaniu nečistôt na povrch. Uloženie dlažieb v trvale vlhkom lôžku, obsahujúcom veľké množstvo hlinitých a prachových častíc, môže spôsobiť okrem tvorby výkvetov tiež tvorbu hnedých škvŕn na povrchu. Tieto hnedé škvrny sú spôsobené vyplavovaním zlúčenín železa na povrch dlaždíc. Pri návrhu dláždeného krytu je treba zabrániť tomu, aby voda z okolitých plôch vtekala na dlažby. Voda zo zatrávnených plôch a nespevnených plôch obsahuje jemné ílové častice, ktoré vnikajú do pórov v betóne a spôsobujú zmeny farebného odtieňa dlažieb. Pre čistenie dláždených plôch sa používajú ručné metly, zametacie stroje a iné. Zametacie zariadenia opatrené tvrdými oceľovými štetinami sú pre čistenie dláždených plôch nevhodné. V zimnom období je treba k údržbe povrchov dláždených plôch používať mechanizáciu, ktorá nepoškodí povrch výrobku, tzn. odhŕňacie zariadenie s pryžovou alebo plastovou hranou, plastové zametacie kartáče. Pri posype inertnými materiálmi je treba dbať na ich čistotu, aby nedochádzalo k vylučovaniu nečistôt spôsobujúcich fľaky na povrchu dlažby. Betónové dlažby sú odolné voči priamemu pôsobeniu chemických rozmrazovacích prostriedkov, preto tieto môžu byť v zimnom období aplikované, ale musia byť dodržané miestne predpisy o najväčších prípustných dávkach na plošnú jednotku betónového výrobku. Výrobca neodporúča prejazd pásových vozidiel, vozidiel na valcoch, a dopravných prostriedkov s kovovými kolesami, či hrotmi v pneumatikách.

Upozorňujeme, že farebné plochy z betónových dlažieb môžu byť poveternostnými vplyvmi a používaním znečistené, čo môže spôsobiť opticky zmenu farby.

 

Reklamácie

Pred zabudovaním výrobkov je nevyhnutné skontrolovať celú dodávku materiálu. V prípade, že sa na dodanom materiáli zistia kvalitatívne nedostatky, tieto treba bezodkladne reklamovať a postupovať v súlade s Reklamačným poriadkom výrobcu. Pri neoprávnenej reklamácii si výrobca vyhradzuje právo ju zamietnuť.

Kalkulácia materiálu

Nechajte si vypracovať profesionálny nápočet materiálu na vašu stavbu spolu s cenovou ponukou.

Produkty

Vyberte si zo širokého portfólia produktov Wienerberger.