Stavba plotov a múrov

Semmelrock Bradstone Travero múr

Desať hlavných zásad pri výstavbe plotov a múrov

Získajte základný prehľad o tom, čo treba dodržať a čím sa odporúčame riadiť pri výstavbe plotových a múrových systémov Semmelrock. Pripravili sme pre vás zoznam 10 hlavných zásad.
 

1. Zemné práce

Zemné práce vykonávame počas vhodných klimatických podmienok, t. j. v období, keď nemrzne alebo neprší a zemina nie je premočená. Všetky stavebné práce vykonávame pri teplotách vyšších ako 5°C.

2. Statika

Základovú konštrukciu a výstuž oplotenia riešiť s projektantom statiky.

3. Založenie základov

Základy plotov a múrov zhotovíme tak, aby pôsobením mrazu nedochádzalo k pohybom a k deformácii celej základovej konštrukcie, t. j. základová škára musí byť v nezamŕzajúcej hĺbke (800 až 1200 mm pod úrovňou terénu).

4. Základy

Základy vyhotovíme minimálne z betónu triedy C16/20, vystužíme oceľovou výstužou, ktorá prečnieva nad základovú konštrukciu cca 50 cm. Výstuž musí prechádzať stredom dutín tvárnic.

5. Dilatácia

Základy musíme priečne dilatovať, napríklad vložením polystyrénu hrúbky 10 mm. Dilatačné vzdialenosti určí projektant statiky na základe posúdenia konkrétnych miestnych podmienok.

6. Izolácia

Prenikaniu vody do navrhovaného oplotenia alebo múra zabránime vodorovnou hydroizoláciou. Najvhodnejšia na tieto účely je tekutá hydroizolácia.

7. Osadenie prvého radu

Prvý rad tvárnic osádzame do hrubého maltového lôžka. Na murovanie použijeme maltu pevnosti M5, pričom sledujeme rovinnosť vodováhou.

8. Krycie platne

Krycie platne osádzame do stavebného lepidla s tým, že dodržiavame minimálnu škáru šírky 8 mm. Na záver krycie platne vyškárujeme škárovacou maltou.

9. Klimatické podmienky

Zásadne nebetónujeme pri teplotách nižších ako 5°C a teplota nesmie klesnúť pod uvedenú hodnotu ani počas nasledujúcich 28 dní, pokiaľ betón nezíska predpísanú pevnosť.

10. Výplňový betón

Po každom rade (max. po 2 radoch) zalievame dutiny betónom a zhutňujeme prepichovaním. Pre vyplnenie dutín použijeme mrazuvzdorný betón triedy C25/30 (norma STN EN 206-1) s kamenivom frakcie 0-8 mm. Konzistencia betónu by mala byť mäkká (stupeň S3 podľa normy STN EN 206-1) s vodným súčiniteľom 0,4 (pomer vody a cementu). Napríklad na 100 kg cementu potrebujeme 40 litrov vody.

Stavba plotov a múrov

Odporúčania k výstavbe jednotlivých druhov plotov, múrov, oporných a dekoračných múrikov Semmelrock. 

Výstavba plotov a okrasných múrov

Castello plotový systém, Rivago plotový systém, Bradstone Travero múr, Bradstone Argento múr

Stavba plotov a múrov
Stavba plotov a múrov
Stavba plotov a múrov

Tieto výrobky sa môžu používať na vytvorenie plotov, plotových pilierov, nízkych oporných múrikov, nízkych záhonových múrikov, podmuroviek, lavičiek a okrasných múrikov. Výkop pre základovú konštrukciu široký aspoň 40 cm a hlboký 80 až 120 cm. Na dno výkopu naviesť nezamŕzajúci materiál, štrk alebo drvené kamenivo. Štrkové lôžku zhutniť. Výška lôžka 10 až 30 cm. Betónový základ vyhotoviť z betónu C16/20 vo výške 70 až 100 cm pri teplotách nad +5°C. Základ treba vystužiť oceľovou výstužou aby bol dostatočne pevný. Základovú konštrukciu treba riešiť so statikom. Pri stavbe základovej konštrukcie je tiež treba rešpektovať požiadavky na dilatačné celky pre betónové stavby vystavené vonkajším klimatickým podmienkam. Pri vyhotovovaní základu je treba pamätať na nutnosť spojenia základovej konštrukcie a vlastného plotu oceľovou výstužou, ktorá bude prechádzať stredom dutín betónových tvaroviek. Do betónového základu treba zapustiť vo vzdialenosti asi 40 cm zvislo výstuž (tak, aby vyšli vždy do dutiny tvárnice). Výstuž musí dostatočne vyčnievať, aby bolo na ne možné napojiť výstuž vlastného plotu. Priemer, množstvo a rozmiestnenie výstuže rieši projektant alebo statik vzhľadom ku konkrétnym podmienkam a umiestneniu stavby. Základovú konštrukciu odporúčame ukončiť s debniacimi tvárnicami ktoré budú osadené tak, aby vrchná časť týchto tvárnic bola ukončená nad upraveným terénom aspoň 5 cm.Po vyzretí betónu (po min. 14 dní) aplikujeme tekutú hydroizoláciu podľa odporúčania výrobcu.

Stavba plotovej konštrukcie je jednoduchá. Všetky stavebné práce ako aj lepenie a betónovanie musí byť vykonávaná pri teplotách nad +5°C. Aj počas vyzrievania a tvrdnutia betónu musí byť teplota nad +5°C. Prvý rad tvárnic osadiť do hrubého maltového lôžka. Počas pokládky kontrolovať rovinnosť prvého radu vodováhou. Pri murovaní sa treba vyvarovať ušpinenia povrchu. Pri stavbe plotovej konštrukcie je treba pamätať, že tvarovky majú určité výrobné tolerancie. Tieto tolerancie je možné vymedziť vkladaním klinov medzi niektoré tvarovky tak, aby boli škáry rovné. Pri stavbe plotovej konštrukcie je tiež treba rešpektovať požiadavky na dilatačné celky pre betónové stavby vystavené vonkajším klimatickým podmienkam. Dutiny tvárnic treba vyplniť zavlhnutou betónovou zmesou triedy C16/20 s veľkosťou kameniva fr.0-12mm. Betónovú zálievku treba zhutniť prepichovaním s oceľovou výstužou. Ďalšie rady ukladáme na sucho (do výšky plotu 1,0m) s posunutím o ½ tvárnice a vždy po jednom rade zalievame betónom. Pri plotovom systéme Castello odporúčame aj nalepiť jednotlivé tvarovky pri plote s výškou ≥1,0m. Posledný rad tvárnic vyplniť betónom len do ¾ . Krycie platne nalepiť flexibilným stavebným lepidlom. Škáru medzi krycími platňami treba vyškárovať škárovacou maltou. Šírka škáry min. 8 mm. Pri stavbe plotového a múrového systému Travero a Argento základovú konštrukciu vybudovať podobne ako je popísané vyššie. Prvý rad tvárnic osadiť do hrubého maltového lôžka. Na osadenie a murovanie použiť maltu na súčasné murovanie a škárovanie pevnosti M5. Dodržiavať hrúbku ložnej a styčnej škáry 7 až 10 mm. Pri murovaní sa treba vyvarovať ušpinenia povrchu. Pri stavbe plotovej konštrukcie je treba pamätať, že tvarovky majú určité výrobné tolerancie. Tieto tolerancie je možné vymedziť vkladaním klinov medzi niektoré tvarovky tak, aby boli škáry rovné. Pri stavbe plotovej konštrukcie je tiež treba rešpektovať požiadavky na dilatačné celky pre betónové stavby vystavené vonkajším klimatickým podmienkam. Stĺpové tvarovky môžu mať na spodnej strane betónovú škrupinu. Betónovú škrupinu pred osadením stĺpovej tvarovky prerazíme. Stĺpové tvarovky prevlečieme cez oceľové výstuže (min. 2x Ø12 mm) ktoré už boli osadené do základu. Stĺpové tvarovky najprv osádzame do hrubého maltového lôžka. Na osadenie a murovanie použijeme maltu na súčasné murovanie a škárovanie pevnosti M5. Dodržiavame hrúbku ložnej škáry 7 až 10 mm. Po osadení stĺpovej tvarovky vyplniť dutinu kvalitnou zavlhnutou betónovou zmesou triedy aspoň C16/20. Pre vyplnenie dutín je najvhodnejší betón so zrnami do 12 mm. Zalievame po každom druhom rade. Výplňový betón odporúčame ukončiť tak, aby jeho horná hrana bola aspoň 10 mm pod úrovňou hornej hrany plotových tvaroviek. Súčasne so stĺpovými tvarovkami osádzame aj murovacie prvky.

  • Odporúčaná max. výška voľne stojacej steny zo základných prvkov je cca 116 cm (t.j. 7 radov + krycia platňa).
  • Odporúčaná max. výška opornej steny zo základných prvkov je cca 68 cm (t.j. 4 rady + krycia platňa).
  • Odporúčaná max. výška stĺpa zo stĺpových prvkov je cca 163 cm (t.j. 10 radov + krycia platňa).

Nakoniec osadiť krycie platne do stavebného lepidla. Škáru medzi krycími platňami treba vyškárovať škárovacou maltou. Šírka škáry 5-8 mm.

Výstavba nízkych oporných múrikov

Bradstone Mountain Block múr

Výstavba nízkych oporných múrikov

Tieto výrobky sa môžu používať na vytvorenie nízkych nenosných jednopohľadových múrikov, nízkych oporných múrikov, vyvýšených kvetinových záhonov, kvetináčov a okrasných múrikov.

Výkop pre základovú konštrukciu musí byť dostatočne široký (min. 30 cm) a hlboký aspoň 80 cm. Na dno výkopu naviesť nezamŕzajúci materiál, štrk alebo drvené kamenivo. Štrkové lôžku zhutniť. Výška lôžka 30 až 60 cm. Betónový základ vyhotoviť z betónu C16/20 vo výške 20 až 50 cm. Prvý rad tvárnic osadiť do hrubého maltového lôžka. Počas pokládky kontrolovať rovinnosť prvého radu vodováhou. Ďalšie rady z jednotlivých tvárnic ako aj krycie platne ukladať do 3 až 5 mm hrubej vrstvy lepiacej malty. Lepiacu maltu nanášať na vodorovnú plochu tvárnic. Škáry medzi tvárnicami nevyplňovať. Vytlačené lepidlo zo škár odstrániť a tvárnice očistiť. Odporúča sa vložiť pri päte múra drenáž proti vode stekajúcej zo svahu. Okrem toho treba vložiť z vnútornej strany múrikov nopovú fóliu výstupkami smerom k betónovým tvarovkám. Nopovú fóliu ukončiť pod spodnou hranou krycej platne. Na zadnú drenážnu výplň treba použiť nezamŕzajúci materiál, ktorý treba ukladať po vrstvách. Prvky každej vrstvy múru sú previazané o polovicu spodnej vrstvy. Takto dôjde pomocou zadného zámku na zadnej spodnej hrane bloku k vzájomnému spevneniu jednotlivých vrstiev. Pokiaľ budete stavať múr z viacerých radov treba zohľadniť, že pri každom rade automaticky vzniká odskok o 15 mm. Tým je vytvorené mierne naklonenie proti svahu a stena je stabilizovaná. Odporúčaná výška múru je cca 104 cm (10 radov + krycia platňa). Na poslednú vrstvu blokov nalepiť krycie platne lapiacou maltou a škáry vyplniť škárovacou maltou.

Výstavba dekoračných múrikov

Bradstone Madoc múr, Bradstone Milldale múr

Výstavba dekoračných múrikov

Tieto výrobky sa môžu používať na vytvorenie nízkych nenosných jednopohľadových múrikov, podmuroviek, nízkych záhonových múrikov, kvetináčov, lavičiek a okrasných múrikov. Výkop pre základovú konštrukciu široký min.20 cm a hlboký aspoň 50 cm. Na dno výkopu naviesť nezamŕzajúci materiál, štrk alebo drvené kamenivo. Štrkové lôžku zhutniť. Výška lôžka 10 až 20 cm. Betónový základ vyhotoviť z betónu C16/20 vo výške 15 až 25 cm. Prvý rad tvárnic osadiť do hrubého maltového lôžka. Počas pokládky kontrolovať rovinnosť prvého radu vodováhou. Ďalšie rady z jednotlivých tvárnic ako aj krycie platne ukladať do 3 až 5 mm hrubej vrstvy lepiacej malty. Lepiacu maltu nanášať na vodorovnú aj zvislú plochu tvárnic. Tvárnice osádzať vždy smerom zľava doprava. Škáry medzi tvárnicami nevyplňovať. Vytlačené lepidlo zo škár odstrániť a tvárnice očistiť. Škáry medzi krycími platňami vyplniť silikónom. Maximálna odporúčaná výška dekoračných múrikov je cca 88 cm (6 radov + krycia platňa). Z vnútornej strany múrikov vyplniť lepiacou maltou všetky vzniknuté medzery medzi jednotlivými tvarovkami. Keď z týchto múrikov budú vytvorené kvetináče alebo nízke vyvýšené záhony, tak treba vložiť z vnútornej strany múrikov nopovú fóliu výstupkami smerom k betónovým tvarovkám. Nopovú fóliu ukončiť pod spodnou hranou krycej platne. Následne môžete nasypať zeminu, do ktorej budete sadiť rastliny.

Vyššie uvedené popisy sú všeobecné informácie o spôsobe výstavby. Odchýlky pri realizácii môžu nastať v závislosti od geologických pomerov a klimatických podmienok danej stavby. Pri všetkých stavebných prácach k stavbe oplotenia a múrov treba rešpektovať platné zákonné, technické normy a smernice.

Kalkulácia materiálu

Nechajte si vypracovať profesionálny nápočet materiálu na vašu stavbu spolu s cenovou ponukou.

Produkty

Vyberte si zo širokého portfólia produktov Wienerberger.