Pokládka betónovej dlažby

Pokládka betónovej dlažby

Každá plocha je individuálna a preto si vyžaduje aj individuálne riešenia v závislosti od spôsobu využívania (dopravného zaťaženia) daných inžiniersko-geologických pomerov podložia a jeho únosnosti, klimatických podmienok a vlastnosti stavebných materiálov. Pre správne vytvorenie plôch je nutné vždy dodržiavať platné zákonné normy a pokyny k pokládke. Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa projektovej dokumentácie a pod odborným dohľadom.

Prípravné práce pred položením dlažby

 •  Vytvorenie (aj keby len jednoduchej) projektovej dokumentácie (architektonického návrhu) konečnej úpravy plochy.
 •  Navrhnutie vhodnej konštrukcie spevnenej plochy s ohľadom na geologické pomery a jej budúce zaťaženie.

Zemné práce

 •  Odstránenie zeminy až na požadovanú výškovú úroveň.
 • Vyspádovanie, vyrovnanie a zhutnenie zemnej pláne.

Podkladové vrstvy a osadenie obrubníkov

 • Uloženie podkladových vrstiev podľa navrhnutej skladby z drveného kameniva.
 • Kvalitné zhutnenie po jednotlivých vrstvách.
 • Osadenie obrubníkov a prvkov systému odvodenia vždy pokiaľ možno tak, aby boli využité skladobné rozmery dlažieb a tým minimalizovaná nutnosť rezania alebo štiepania.
 • Doplnenie a vyrovnanie podkladových vrstiev medzi osadenými obrubníkmi na výškovú úroveň vymedzujúcu optimálnu a rovnomernú hrúbku kladenej vrstvy v celej ploche.
 • Horná vrstva podkladu musí byť zhotovená už v sklone, aby bol zabezpečený odtok vody z konštrukcie. Nerovnosť hornej podkladovej vrstvy nesmie byť v pozdĺžnom smere väčšia ako 20 mm a v priečnom smere ako 15 mm (meraná podľa STN EN 13036-7).
 • Betónová zmes na lôžko a bočnú oporu obrubníkov a krajníc sa zhotovuje z betónu triedy min. C12/15.
 • Pri použití betonáže a maltových ložných vrstiev nesmie teplota klesnúť pod 5° C.
 • Príprave podložia venujte mimoriadnu pozornosť. Ani kvalitná dlažba nemôže nahradiť akékoľvek nedostatky podložia.

Pracovný postup pre pokladanie dlažby

1. Ukladacie lôžko dlažby (ložná vrstva)

 • Slúži ako nosný podklad pre dlažbu a nie k vyrovnaniu nerovností podkladu. Nerovnaká hrúbka lôžka vedie k zdeformovaniu dlažbového krytu.
 • Ako najvhodnejší materiál pre ukladacie lôžko odporúčame drvené kamenivo frakcie 4/8 mm. Hrúbka lôžka po zhutnení dlažby musí byť 40-50 mm.
 • Samotná príprava ukladacieho lôžka sa uskutočňuje buď ručne pomocou laty a výškovo osadených vodiacich líšt (malé plochy), alebo strojovo pomocou špeciálnych zariadení na nivelačných lištách v prípade rozľahlých plôch.

2. Pokládka dlažby (platní norma STN 73 6131-1)

 • Dlažba sa kladie v celej šírke plochy proti spádu dláždenej plochy.
 • Pokládka sa realizuje z už položenej plochy (na upravenú ložnú vrstvu sa nevstupuje), samotná pokládka sa uskutočňuje ručným alebo strojovým spôsobom.
 • Škáry sa upravujú na požadovanú šírku 3-5 mm.
 • Kontroluje sa priamosť škár v priečnom aj pozdĺžnom smere (nie je podmienkou) vždy po položení niekoľkých radov dlažby a ich vyrovnaní (gumové kladivo, oceľový klin).

Odporúčame pri pokládke odoberať dlažbu z niekoľkých paliet súčasne, aby sa eliminovali drobné rozdiely farebnosti, ktoré nie je možné pri priemyselnej výrobe vylúčiť.

Riešenie koncových detailov

 • Neštandardné ukončenie plôch pri krajoch, vpustiach, odvodňovacích kanáloch, poklopoch, stĺpoch osvetlenia a i. sa rieši rezaním alebo štiepaním dlažby na požadovaný rozmer a tvar s lámačkou na dlažbu alebo rezaním kotúčovou pílou na betón.
 • Akékoľvek dobetónovanie alebo betónové zálievky nie sú estetické a nemajú dlhú životnosť.

3. Pieskovanie a hutnenie položenej dlažby

 • Vyplnenie škár kremičitým pieskom frakcie 0,3-0,8 alebo 0-2 mm. Pri škárovaní dlažieb s Einstein systémom odporúčame fr.1-3 mm.
 • Očistenie dlažby od prebytočného piesku pred zhutnením.
 • Zhutnenie dlažbového krytu vibračnou doskou s gumovou podložkou. Hutnením sa zrovnávajú prípustné rozmerové tolerancie jednotlivých dlažieb, ale zároveň sa celá plocha zníži o 8-10 mm, s čím je nutné počítať už pri pokládke dlažby.
 • Doplnenie škár kremičitým pieskom. Záverečné očistenie (pozametanie plochy).

Odporúčame uskutočniť po určitej dobe opätovné zapieskovanie (doplnenie škár pieskom), aby nedochádzalo k uvoľňovaniu jednotlivých prvkov dlažby v ploche a tým k ich poškodeniu. Škáry musia byť vždy vyplnené so škárovacím pieskom.

4. Dôležité upozornenie!

Zhutnenie betónových platní sa nesmie realizovať pomocou vibračnej dosky. Jednotlivé platne sa pri pokládke stabilizujú iba poklepaním gumovým kladivom.

Orientačné zloženie podkladových vrstiev

Orientačné zloženie podkladových vrstiev

* Požadovaná únosnosť podkladových vrstiev Eekv 100 až 200 MPa. Pri pojazdných plôch s dopravným zaťažením nad 3,5 t podkladová vrstva môže byť vyhotovená aj ako mechanicky spevnené kamenivo (MSK) alebo cementom stmelená zmes (CBGM), ak to navrhne projektant dopravných stavieb.

Osadenie obrubníkov, palisád a žľabov

Pri osadení betónových obrubníkov, palisád a žľabov odporúčame rešpektovať skladobné moduly dlažieb. Obrubníky, palisády a žľaby sa osádzajú do lôžka z vlhkej betónovej zmesi dostatočne hrubej (cca 10-20 cm hrúbka). Po osadení tvaroviek treba dobetónovať z obidvoch strán obrubníky (tzv. bočná opora). U palisád je nutné bočnú oporu vytiahnuť do 1/3 výšky palisády. Rovnomerné a zvislé osadenie palisád je potrebné zabezpečiť pomocou dočasného vyklinovania z dôvodu kónického tvaru palisád. Ako podkladový materiál pod betónové lôžko slúži štrkodrvina v min. hrúbke 10 cm. Obrubníky sa môžu ukladať aj so škárami (šírka 3-5 mm), túto škáru nevyplňujeme! Výnimku tvoria prípady keď projektová dokumentácia škáry požaduje mať vyplnené. Ak škáry budú vyplnené plastickou priľnavou hmotou, musí mať škára šírku min. 10 mm.

Osadenie obrubníkov
Osadenie žľabov a nájazdových obrubníkov

Spôsoby ukladania platní

Prvým predpokladom správneho položenia betónových platní je príprava podložia a podkladových vrstiev, na ktorých závisí životnosť, účelnosť i estetika výsledného diela. Platne sa ukladajú do podložia z kamennej drte podobne ako zámková dlažba, môžeme ich lepiť na betónovú plochu alebo ukladať na plastové terče. Zemné práce a podkladové vrstvy – podobne ako pri pokládke dlažby viď. predchádzajúcu stranu). Podrobnejšie informácie, možnosti použitia a spôsob ukladania platní nájdete v technických listoch.
Betónové platne (dlaždice) za žiadnych okolností neukladať na doraz bez škáry! Odporúčané šírky škár nájdete v technických listoch.

Pokládka platní na štrkové lôžko (len pochôdzne plochy)

Pokládka platní na štrkové lôžko (len pochôdzne plochy)
 1. betónové platne (dlaždice)
 2. škára medzi platňami 3-5 mm vyškárovaná kremičitým pieskom fr. 0-2 mm
 3. ložná vrstva, hr. 30-40 mm, drvené kamenivo fr. 4-8 mm
 4. zhutnená podkladová vrstva, hr. min. 200 mm drvené kamenivo fr. 8-16 mm alebo 0-32 mm
 5. mrazuvzdorné podložie

Na zhutnenú podkladovú vrstvu z drveného kameniva sa uloží ložná vrstva drobného drveného kameniva fr. 4-8 mm. Túto vrstvu odporúčame zhutniť. Pre vytvorenie rovnako širokých škár a pre zabránenie pohybu platní je vhodné použiť plastové krížiky. Správne dosadnutie platní na lôžko sa upraví poklepaním gumovým kladivom. Platne neodporúčame hutniť vibračnou doskou. Po uložení platní sa do škár zametie škárovací kremičitý piesok. Povrch aj piesok musia byť suché.

Pokládka platní na maltové lôžko (pochôdzne plochy a občas pojazdné s osobnými autami do 2,5 t)

Pokládka platní na maltové lôžko (pochôdzne plochy a občas pojazdné s osobnými autami do 2,5 t)
 1. betónové platne (dlaždice)
 2. škára medzi platňami 8-10 mm vyškárovaná s vodonepriepustnou škárovacou maltou
 3. maltové lôžko, hr. cca 10 mm, lepiaca malta flexibilná pre strednehrubé lôžko
 4. podkladný betón z betónu C16/20, hr. 100-150 mm vystužený sieťovinou, nezabúdať na dilatácie
 5. zhutnené drvené kamenivo fr. 0-32 mm, hr. 150-200 mm
 6. mrazuvzdorné podložie

Pri nasiakavých podkladoch je potrebné aplikovať penetračný náter – doporučenie výrobcu stavebného lepidla. Malta sa nanáša so zubovou stierkou na vyzretý betónový podklad a aj na spodnú stranu platní. Pre vytvorenie rovnakej šírky škár a pre zabránenie pohybu platní je vhodné použiť plastové krížiky. Škárovaciu maltu treba vtláčať cez škárovaciu pištoľ alebo škárovacie vrece. Dilatačné škáry v ploche urobiť vždy nad škárami v podklade.

Pokládka platní na terčíky (len pochôdzne plochy)

Pokládka platní na terčíky (len pochôdzne plochy)
 1. betónové platne (dlaždice)
 2. škára medzi platňami cca. 4 mm, škáry ostanú voľné
 3. plastový terčík
 4. podkladný betón z betónu C16/20, hr. 100-150 mm vystužený sieťovinou, nezabúdať na dilatácie
 5. zhutnené drvené kamenivo fr. 0-32 mm, hr.150-200 mm
 6. mrazuvzdorné podložie

Platne kladené na terče môžu byť uložené priamo na vyzretý a vyspádovaný betónový podklad na hydroizolačnú fóliu alebo na extrudovaný polystyrén (pod terče uložiť geotextíliu). Platne sú trvalo rozoberateľné, čím je umožnená oprava a výmena platní. Platne uložené na terče sa neškárujú, voľná škára slúži na odvodnenie. Platne z programu Bradstone, Lusso Tivoli, Lusso Vulcano, Nordic Maritime a Sven neukladať na terče!

Farebný svet dlažieb a záhradných platní

Okrem vytvárania rôznych povrchov kladieme dôraz aj na pestrý farebný svet našich výrobkov. Estetickú hodnotu viacfarebných betónových dlažieb a platní zvyšujeme aj aplikáciou špeciálnych technológií ako je melírovanie, štruktúrovanie a farebné prechody. Na docielenie správneho efektu treba tieto dlažby klásť inak, než sú uložené na palete. Príklady uloženia prvkov na palete a na ploche sú ukázané na nasledovných obrázkoch.

Jednofarebné výrobky

Farby a pigmenty sú zmiešané priamo v nášľapnej vrstve tvarovky. Farby a pigmenty používané v našich výrobkoch sú kvalitné a odolné voči UV žiareniu.

Uloženie dlažby na ploche
Uloženie dlažby na ploche

Výrobky s prechodom farieb

Jedna vrstva je vytvorená z farebných prechodových pásov. Pomer jednotlivých farieb na vrstve nie je rovnaký. Pri pokládke je možné miešaním vytvoriť individuálne farebné riešenie.

Uloženie dlažby na palete
Uloženie dlažby na palete
Uloženie dlažby na ploche
Uloženie dlažby na ploche

Melírované výrobky

Výrobnou technológiou je možné vytvárať náhodné farebné odtiene. Každý prvok má jedinečný farebný odtieň. Z položenej plochy vyžaruje prírodný efekt.

Uloženie dlažby na palete
Uloženie dlažby na palete
Uloženie dlažby na ploche
Uloženie dlažby na ploche

Pestré tvary (kombiformy)

Na každej palete výrobkov s označením „kombi“ sa nachádza viacero formátov. Výhodou tohto riešenia je, že farebné a hrúbkové rozdiely sú znížené na minimum.

Uloženie dlažby na palete
Uloženie dlažby na palete
Uloženie dlažby na ploche
Uloženie dlažby na ploche

Kalkulácia materiálu

Nechajte si vypracovať profesionálny nápočet materiálu na vašu stavbu spolu s cenovou ponukou.

Produkty

Vyberte si zo širokého portfólia produktov Wienerberger.