Casa e4

Montáž stropného systému Porotherm

Stropná konštrukcia je dôležitou súčasťou každej stavby preto výber typu stropu musíme dôkladne zvážiť. Vďaka rýchlosti a jednoduchosti montáže si montovaný tehlový strop udržiava dlhoročnú tradíciu. K realizácii montovaného stropného systému Porotherm potrebujeme kladačský plán zhotovený na základe statického posúdenia stropu.

Ukladanie nosníkov

Nosníky ukladáme podľa kladačského výkresu priamo na posledný rad tehál. Nosníky smú byť podopreté iba na koncoch (prostý nosník). Minimálna dĺžka uloženia je 125 mm.

V prípade veľkých nerovností je potrebné podklad pred ukladaním nosníkov vyrovnať betónovou vrstvou hr. 30-50 mm. Nosníky môžeme ukladať buď do lôžka zcementovej malty (odporúčame prekryť posledný rad tehál pásom asfaltovej lepenky aby pri betonáži nezatekal betón do dutín tehál) alebo priamo na ťažké asfaltové pásy.

a, Uloženie prvého nosníka
Nosníky začíname ukladať vždy od kraja stropného poľa. Prvý nosník uložíme podľa kladačského výkresu, kde by mala byť vyznačená jeho osová vzdialenosť odpriľahlej steny. Vonkajšia hrana nosníka nesmie presahovať nad nosnú stenu.

b, Uloženie ďalších nosníkov

Polohu ďalších nosníkov vymedzujme pomocou dvoch stropných vložiek na oboch koncoch nosníkov.

Podopretie nosníkov

Nosníky je nutné podoprieť podperami. Nosníky dlhšie ako 4,00 m treba podoprieť už pri ich ukladaní, aby nedošlo k poškodeniu v dôsledku nadmerného priehybu od vlastnej tiaže. Pre vzdialenosti podpier platí zásada: krajné podpery postavíme vo vzdialenosti 1,75 m od nosnej steny a vzájomná vzdialenosť ostatných podpier má byť max 1,75 m.

Pomocou podopretia vnesieme do každého poľa stropu aj predpísané montážne nadvýšenie vstrede rozpätia stropu. Hodnota nadvýšenia je 1/300 rozpätia stropu.

POZOR: Stojky podpier nesmú byť opreté priamo na nespevnený terén, aby sa pri zaťažení čerstvým betónom pri betonáži stropu nezaborili. Mohli by tak dôjsť k nežiaducemu priehybu stropu. Vprípade, že pod stropom je nespevnený terén, musíme pod stojkami vytvoriť roznášacie pätky napr. zbetónových platní, hrubších drevených hranolov a pod.

Ukladanie stropných vložiek

Stropné vložky ukladáme nasucho vždy medzi dva nosníky. Pri ich ukladaní nie je povolené na ne stúpať. Pre tento účel je potrebné cez stropné vložky položiť dosku.

Stropné vložky by nemali zasahovať nad nosnú stenu. V prípade potreby je možné stropné vložky rezať na potrebnú dĺžku.

Vymurovanie vencových tehál

Po obvode stropu vymurujeme vencovú tehlu tak, aby tepelná izolácia smerovala dovnútra. Z vnútornej strany vytvoríme pomocou malty alebo betónu klin do 1/3 výšky vencovej tehly čím tehlu ukotvíme aby sa počas betonáže stropu nepreklopila.

Vystuženie venca a stropu

Na koncoch a v strede nosníkov sú strmene, ktoré sú ohnuté k hornému povrchu nosníkov. Tieto strmene treba nadvihnúť nasledovným spôsobom:

  • krajné strmene nadvihneme do sklonu 45° smerom k nosnej stene,
  • stredné strmene: ak je jeden – striedavo na jednu a na druhú stranu,
  • ak sú dva – každý k bližšej nosnej stene.

Do strmeňov na koncoch nosníkov vkladáme tzv. spojovaciu výstuž v tvare L, ktorá sa ukotví až do výstuže venca.

Pre spojovaciu výstuž platí zásada: presah za vnútorný líc nosnej steny na dĺžku 1/6 rozpätia, minimálne však 0,8 m. Do rozpätia 4,00 použijeme rebierkovú výstuž 10 425 (V) priemeru f 8 mm, pre väčšie rozpätia f 10 mm.

Betónovú dosku nad stropnými vložkami vystužíme zváranými sieťami KARI 150/150/4 mm.

Betonáž stropu

Pri betonáži stropu betónujeme súčasne aj stužujúci veniec, ktorý je v úrovni stropu a má rovnakú výšku. Na zaliatie stropu používame betón triedy C 20/25. Hrúbka betónovej dosky môže byť 40 až 70 mm, čo má vplyv na únosnosť stropu.

Pred betonážou treba najmä vletných mesiacoch stropné vložky a nosníky dôkladne poliať vodou, aby sa predišlo prudkému úbytku vody z čerstvého betónu vplyvom nasiakavosti keramického črepu. Betonáž musí prebiehať rovnomerne.

Treba dbať na to, aby sa veľké množstvo betónu nedostalo na jedno miesto a nedošlo tým k preťaženiu nosníkov.

Ošetrovanie betónu

Betón treba v letnom období chrániť proti rýchlemu vysychaniu pravidelným polievaním. V zimnom období je povolené betónovať bez špeciálnych prísad proti zamrznutiu do +5°C. Po betonáži čerstvý betón chránime proti zamrznutiu.

Odstránenie podopretia

Stropná konštrukcia dosahuje svoju navrhovanú únosnosť po uplynutí 28 dní od betonáže. Až potom môžeme odstrániť podopretie nosníkov.

Palene tehly maju vynimocne vlastnosti
© Wienerberger s.r.o.

Stropy a preklady Porotherm

Stropný systém Porotherm je súčasťou kompletného tehlového stavebného systému. Vyberte si z našej ponuky.