Protipožiarne a zvukovoizolačné vlastnosti tehál Porotherm

Protipožiarne a zvukovoizolačné vlastnosti deliacich stien z tehál Porotherm

Zvislé stavebné konštrukcie, ktoré oddeľujú časti stavby na jednotlivé priestory musia rovnako ako obvodové steny spĺňať viacero požiadaviek.
Oproti obvodovým konštrukciám sa do popredia dostávajú požiadavky na odolnosť proti ohňu a zvukovú izoláciu.

Požiarna odolnosť

Deliaca stena musí spĺňať určité požiarnotechnické parametre podľa typu danej konštrukcie a účelu na ktorý je určená. Schopnosť konštrukcie odolávať požiaru sa nazýva požiarna odolnosť.

Požiarna odolnosť stavebnej konštrukcie sa hodnotí základnými kritériami a časom v minútach počas ktorého konštrukcia spĺňa uvedené základné kritériá. Je to doba, počas ktorej je stavebná konštrukcia schopná odolávať teplotám, ktoré vznikajú pri požiari bez toho, aby došlo k narušeniu jej funkcií.

Pri murovaných konštrukciách sa jedná o nosnosť a stabilitu (R), celistvosť (E), a tepelnú izoláciu (I). Uvedené funkcie deliacej konštrukcie v prípade požiaru sa nazývajú charakteristiky vlastností požiarnej odolnosti a sú povinnou súčasťou klasifikácie vlastností. Okrem týchto je možné doplniť klasifikáciu o ďalšie dobrovoľné charakteristiky.

Na hodnotenie požiarnej odolnosti konštrukcie sa používajú rôzne kriteriá.

a.) pre nosné konštrukcie:

REI tt – čas, počas ktorého sú splnené kriteriá nosnosti, celistvosti a izolácie

RE tt – čas, počas ktorého sú splnené kriteriá nosnosti a celistvosti

R tt – čas, počas ktorého sú splnené kriteriá nosnosti

b.) pre nenosné konštrukcie:

EI tt – čas, počas ktorého sú splnené kriteriá celistvosti a izolácie

E tt – čas, počas ktorého sú splnené kriteriá celistvosti

Construction worker checking alignment of mineral-wool filled clay block

Požiarna odolnosť stien z pálených tehál

Obvodové steny z tehál Porotherm (Profi) majú požiarnu odolnosť REI 180 D1 (Porotherm 44, 38, 30 (Profi)), REI 120 D1 (Porotherm 25 (Profi)) a REI 90 D1 (PTH 17,5 (Profi)).

Nenosné priečky z tehál Porotherm (Profi) majú požiarnu odolnosť EI 180 D1 (Porotherm 14 (Profi)), EI 120 D1 (Porotherm 11,5 (Profi)) a EI 90 D1 (PTH 8 (Profi)).

Z hľadiska reakcie na oheň sa tehly Porotherm (Profi) zaraďujú do triedy A1-nehorľavé, bez potreby skúšania (STN EN 13501-1), čo znamená že v prípade požiaru nehrozí tvorba dymu ani odpadávanie alebo odkvapkávanie horiacich častí z murovanej konštrukcie.

Okrem uvedených parametrov deliacich konštrukcií je dôležité stanovenie druhu konštrukčného prvku (D1,D2,D3). Druh konštrukčného prvku závisí od toho, či daná konštrukcia v čase požiarnej odolnosti zvyšuje alebo nezvyšuje intenzitu požiaru.

Stavebné konštrukcie sú v prípade požiaru vystavené rôznemu stupňu tepelného zaťaženia. Steny, ktorých účelom je zabrániť šíreniu požiaru mimo požiarom napadnutého požiarneho úseku sa nazývajú požiarne steny. Požiarna odolnosť týchto stien sa nesmie znížiť oslabením (nikami, škárami, prestupmi inštalácií apod.)

Zvuková izolácia

Ďalšou požiadavkou na deliace steny je určitý stupeň zvukovej izolácie v závislosti od účelu deliacej steny. Táto vlastnosť je charakterizovaná indexom vzduchovej nepriezvučnosti Rw (dB). Tieto hodnoty deklarované výrobcom sú stanovené laboratórnym meraním, alebo výpočtom a slúžia ako vstupné údaje pri projektovom návrhu konštrukcie.

Na celkové zvukovoizolačné vlastnosti deliacej steny má vplyv aj riešenie detailov styku deliacej steny s ostatnými konštrukciami (strop, podlaha, priečky, schodisko, styk s obvodovou stenou a pod.). Na zvukovoizolačné vlastnosti deliacej steny môžu mať negatívny vplyv aj inštalačné rozvody (veľké množstvo rozvodov napr. rozmiestnenie elektrokrabíc v stene). Konštrukcie musia spĺňať normové požiadavky na zvukovoizolačné vlastnosti budov a stavebných konštrukcií (STN 72 0532).

Spoločnosť Wienerberger ponúka na zhotovenie akusticky deliacich stien špeciálne zvukovoizolačné tehly s označením AKUSTIK. Zo širokého sortimentu je možné vyberať podľa normových požiadaviek a teda na rôzne účely použitia.
Na medzibytové steny v bytových domoch sú určené tehly Porotherm 25 AKU Z (Rw = 56 dB), Porotherm 25 AKU MK (Rw= 59 dB) a Porotherm 30 AKU Z (Rw = 57 dB). 

Tehla Porotherm 30 AKU MK (Rw= 61 dB) splňuje požiadavku Rw=57 dB pre stenu oddeľujúcu dva radové rodinné domy. 
V systéme Porotherm PROFI (brúsené tehly murované na maltu pre tenké škáry) sú určené tehly Porotherm PROFI 20 AKU Profi (Rw = 54 dB) a Porotherm PROFI 25 AKU Profi (Rw = 58 dB).

Set of bricks Porotherm 19 AKU Profi

Pre deliace steny v hoteloch, penziónoch, nemocniciach a školách sa odporúča použitie tehál Porotherm 17,5 AKU (Rw = 50 dB), ktoré spĺňajú normovú požiadavku na stavebný index vzduchovej nepriezvučnosti Rw = 47 dB.

Nenosné deliace steny z tehál Porotherm 11,5 AKU (Rw = 47 dB) spĺňajú normovú požiadavku na stavebný index vzduchovej nepriezvučnosti Rw = 42 dB na konštrukciu, ktorá oddeľuje obytné miestnosti toho istého bytu.

Normová požiadavka na stavebný index vzduchovej nepriezvučnosti pri radových domoch a dvojdomoch je R´w = 57 dB. Pre túto konštrukciu sa odporúča dvojvrstvová konštrukcia z tehál Porotherm 25 AKU v skladbe PTH 25 AKU + minerálna vlna hrúbky 50 mm + PTH 25 AKU.

Index vzduchovej nepriezvučnosti tejto konštrukcie bol overený laboratórnym meraním, kde sa dosiahla hodnota Rw = 66 dB. V prípade priestorovej stiesnenosti túto normovú požiadavku splní aj jednovrstvové murivo z tehál Porotherm 30 AKU MK (Rw = 31 dB), ako už bolo spomenuté vyššie. 

Pre dosiahnutie požadovaných zvukovoizolačných parametrov na stavbe je dôležitý nielen správny návrh a výber správneho materiálu, ale aj riešenie detailov v styku s inými konštrukciami a tým eliminovanie akustických mostov v konštrukcii stavby.

Kalkulácia materiálu

Nechajte si vypracovať profesionálny nápočet materiálu na vašu stavbu spolu s cenovou ponukou.

Produkty

Vyberte si zo širokého portfólia produktov Wienerberger.