Fotografia referencie jednodomu v obci Nitra 04

Hrubá stavba

Neviete ako na hrubú stavbu? Kvalitne urobená hrubá stavba je predpokladom plne funkčného bývania moderného človeka.

Kvalitne vymurovaná hrubá stavba z keramických tehál je základom pre vytvorenie kvalitného a plne funkčného bývania moderného človeka.

Preto dôležitým momentom pri realizácii nášho sna obývaní nie je len výber kvalitného materiálu, ale prinajmenšom v rovnakej miere aj kvalita a profesionálnosť práce a dodržiavanie predpísaných pracovných postupov.

Spoločnosť Wienerberger ponúka svojim zákazníkom dva murovacie systémy pre hrubú stavbu :

 • systém Porotherm – murovaný na klasickú maltu,
 • systém Porotherm Profi – murovaný na tenkovrstvovú lepiacu maltu alebo Dryfix penu.

Oba systémy obsahujú základné a doplnkové (t.j. rohové, koncové a polovičné) tehly pre obvodové steny, vnútorné nosné a akustické steny a nenosné deliace priečky.

Tento sortiment spolu s dvoma typmi keramických prekladov, špeciálnymi roletovými prekladmi, stropným systémom a vrecovanými suchými murovacími a omietacími zmesami kompletne po materiálovej stránke zabezpečí požiadavky na kvalitnú hrubú stavbu.

Hand of bricklayer laying with trowel mortar Porotherm Profi on the Porotherm bricks

Murovanie so systémom Porotherm – na maltu:

Je to systém murovania na klasickú - vápennocementovú alebo tepelnoizolačnú - maltu. Hrúbka ložnej (horizontálnej) škáry má byť 12 mm, čo spolu s výškou tehál Porotherm 238 mm dáva skladobný výškový rozmer jedného radu tehál smaltovým lôžkom 250 mm. Styčná škára sa nepremaltováva, spojenie je zabezpečené perami a drážkami jednotlivých tehál. Veľmi dôležité je dodržiavať väzbu muriva, čiže vzájomné posunutie vertikálnych spojov jednotlivých, nad sebou idúcich radov muriva. Pre tehly Porotherm je požadovaná dĺžka väzby minimálne 95 mm (väčšia z hodnôt 40 mm a0,4xH, kde H je výška tehly). (viď obr.1)

Obvodové steny

Murovanie prvého radu obvodového muriva sa začína vždy v najvyššom rohu stavby. Podklad muriva musí byť vodorovný. V prípade potreby je nutné vmieste budúcich stien nataviť alebo položiť hydroizolačné pásy, ktoré sú minimálne o150 mm širšie ako hrúbka muriva. Ložná škára musí byť premaltovaná po celej ploche, cez múr sa nesmie „ svietiť „. Malta vytekajúca z ložných škár sa stiahne murárskou lyžicou. Jednotlivé tehly sa kladú do lôžka nasúvaním zhora. V žiadnom prípade sa tehly nesmú k sebe posúvať po maltovom lôžku. Došlo by tým k nahrnutiu malty do styčnej škáry medzi perá a drážky a zvislý spoj by bol nedostatočný. Netesnosť styčnej škáry má negatívny dopad na statické, tepelnotechnické a akustické parametre muriva. Pri obvodovom murive vzhľadom na rozmery tehál sa odporúča dĺžka väzby 125 mm. Veľmi dôležité je používanie doplnkových prvkov, čiže polovičných, rohových a koncových tehál, čo bohužiaľ investori a dodávatelia stavby často podceňujú. Ich správne použitie urýchľuje výstavbu, znižuje odpad, pomáha dosahovať deklarované tepelnotechnické a akustické parametre muriva, znižuje spotrebu omietok a celkovo zvyšuje kvalitu stavby.

Vnútorné nosné steny

Pre murovanie vnútorných nosných múrov platia tie isté zásady, ako pri obvodových stenách. Ich hlavnou funkciou je zabezpečenie statickej nosnej konštrukcie stavby spolu s obvodovými stenami. Napojenie vnútornej nosnej steny na obvodovú, alebo kríženie dvoch nosných stien musí preto zabezpečovať ich statické spolupôsobenie. Toto sa dosiahne vhodným previazaním oboch stien buď súčasným murovaním alebo vytvorením vhodného zazubenia (tzv. káps) v tej stene, ktorá sa muruje ako prvá. Iný spôsob murovania vnútorných nosných múrov je neprípustný.

Deliace priečky

Deliace priečky neplnia z hľadiska stavby ako celku žiadnu statickú funkciu. Preto sa zvyknú murovať vzhľadom k nosným konštrukciám bez väzby. Napojenie na ohraničujúce konštrukcie sa zabezpečí pomocou nerezových kotiev. Tieto sa k nosným stenám pripevnia buď už pri ich murovaní vložením do ložnej škáry, alebo dodatočne priskrutkovaním pomocou hmoždinky. Priestor medzi posledným radom tehál a stropom je najlepšie vyplniť trvale pružným materiálom, ktorý je schopný preniesť prípadný priehyb stropu.

Murovanie so systémom Porotherm Profi

Rozdiel oproti systému Porotherm spočíva v úprave ložných plôch, ktoré sa po vysušení alebo vypálení brúsia. Výsledkom sú dve rovnobežné a dokonale rovné ložné plochy a rovnaká výška tehál s toleranciou maximálne + 1 milimeter.

Táto úprava umožňuje murovanie na špeciálnu tenkovrstvovú spojovaciu lepiacu maltu s hrúbkou ložnej škáry 1 milimeter, čiže pri výške tehál Porotherm Profi 249 mm je plánovací vertikálny raster 250 mm, zhodný ako pri klasickom systéme Porotherm.

Systém je plne kompatibilný s doplnkovým sortimentom spoločnosti Wienerberger – preklady, stropné nosníky a vložky, vencovky.

Výhody tohto systému sú dané hlavne spôsobom murovania na tenkovrstvovú spojovaciu lepiacu maltu :

 • presná a jednoduchá práca vďaka presným rozmerom,
 • úspora pracovného času,
 • úspora murovacej malty,
 • úspora na zariadení staveniska (silá, miešačky apod.),
 • výrazné zníženie stavebnej vlhkosti v murive,
 • výrazné zvýšenie kvality murovania,
 • výborné tepelnotechnické parametre.
Innovative products: filler blocks and the dryfix wall brick adhesive system.

Realizácia hrubej stavby

Základné statické zásady murovania – dodržiavanie väzby, vzájomné previazanie obvodových a nosných stien, murovanie deliacich priečok s použitím nerezových kotiev a pružného napojenia k stropu – sú prakticky identické ako pri tehlách Porotherm P+D. Takisto nesmieme zabudnúť na vhodné používanie rohových, koncových a polovičných tehál (viď obr. 2).

Správna realizácia stavby systémom Profi vyžaduje dodržanie určitých pracovných postupov a používanie vhodného pracovného náradia a pracovných pomôcok, hlavne :

 • nivelačná súprava, ktorá slúži na vyrovnanie prvej vrstvy malty, do ktorej sa kladie prvý rad tehál,
 • nivelačný prístroj a nivelačná lata na presné výškové zameranie základovej dosky alebo pásov,
 • nanášací valec na aplikáciu malty pre tenké škáry.

Založenie prvého radu tehál

Mimoriadne dôležité pre správu aplikáciu je založenie prvého radu tehál. Prvým krokom je preto presné výškové zameranie základovej dosky a následné nanesenie a urovnanie maltového lôžka z klasickej vápennocementovej malty (viď obr. 3).

Úlohou tejto vrstvy je vyrovnanie nerovností základovej dosky, preto ju začíname nanášať od najvyššieho bodu základovej dosky, minimálna hrúbka je 10 mm. Pri jej nanášaní a urovnávaní používame nivelačnú súpravu.

Murovanie stien

Počnúc druhým radom tehál sa muruje na maltu pre tenké škáry, ktorá sa nanáša pomocou špeciálneho nanášacieho valca príslušnej šírky v závislosti od hrúbky steny (viď obr. 4). Tehly sa do konečnej polohy zásadne neposúvajú po maltovom lôžku, aby nedošlo k zotretiu malty a jej nahrnutiu do styčnej škáry.

Počas murovania je dôležité neustále kontrolovať rovinnosť steny v horizontálnom i vertikálnom smere murárskou latou s vodováhou, prípadné malé korekcie sa robia zásadne pomocou gumeného kladiva.

Pri správnom postupe a dodržaní všetkých hore uvedených doporučení, je výsledkom hrubá stavba bez viditeľnej maltovej škáry s výbornými statickými, tepelnotechnickými a ďalšími úžitkovými parametrami.